ವಿವಿ ಬಗ್ಗೆ


ವಿಭಾಗಗಳು

ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ

ಡಾ. ಎ. ರಂಗಸ್ವಾಮಿ

ಹುದ್ದೆ: ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

​ಈ-ಮೇಲ್: dr.arangaswamy@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 9448166815

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಆಧುನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಡಾ. ಕವಿತಾ ರೈ

​ಹುದ್ದೆ : ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

​ಈ-ಮೇಲ್: kavitha.anwaya@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 9482206129

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಕಾವ್ಯ ಮೀಮಾಂಸೆ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಡಾ. ನಾಗಣ್ಣ.ಡಿ.

ಹುದ್ದೆ:ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್:

ದೂರವಾಣಿ: 9738979269

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಸಾಹಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಶೆ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​ಡಾ. ಟಿ.ಎಂ ಗೀತಾಂಜಲಿ

ಹುದ್ದೆ: ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

​ಈ-ಮೇಲ್: tm.geethanjali@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 9739425639

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ತೌಲನಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಡಾ. ಎನ್. ಆರ್. ಚಂದ್ರೇಗೌಡ

ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್: drnrchandregowda@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 9449668997

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಜನಪದ ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶೆ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​​ಡಾ. ಪಿ. ಮಣಿ

ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್: pmanimonisha@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 9480170799

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ.,ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಡಾ. ಜ್ಯೋತಿ ಶಂಕರ್

ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್: jsmysore@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 9448603159

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಪ್ರಾಚೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: F.No.14-5/2018 (DEB-I) ದಿನಾಂಕ: 14-08-2018, 25-10-2018 ರನ್ವಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು © 2021 ಕರಾಮುವಿ ಮೈಸೂರು. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.