ವಿವಿ ಬಗ್ಗೆ


ವಿಭಾಗಗಳು

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ

​ಡಾ. ರಮಾನಂದ. ಎಂ.ಎಸ್

ಹುದ್ದೆ: ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಈ-ಮೇಲ್: iamramananda@yahoo.com

ದೂರವಾಣಿ: 9035459768

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​​​ಡಾ. ಶಿವಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ.

ಹುದ್ದೆ: ​ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್: shivakumareconomics@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 9972165817

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​​ಡಾ. ಪವಿತ್ರ. ಆರ್.ಎಚ್.

ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್: pavinamasvi@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 9845659987

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಎಕಾನೊಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​ಡಾ. ಶಶಿ ಕುಮಾರ. ಟಿ. ಪಿ.

ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್: shashiksou85@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 9036342507

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಪರಿಮಾಣಾತ್ಮಕ ತಂತ್ರಗಳು

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​ಡಾ. ಬನಶಂಕರಿ. ಜೆ. ಎಲ್.

ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್: banashreeraj@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 8951217787

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​​ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್. ವೀರೇಂದ್ರಕುಮಾರ್

ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್: veerendrakumar786@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 9901963999

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ., ಪಿಎಚ್.ಡಿ.

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

​​ಡಾ. ಹರೀಶ್. ಎನ್.

ಹುದ್ದೆ: ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು

ಈ-ಮೇಲ್: harishneerkaje@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 8861467351

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ಎಂ.ಎ.,

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಹಣ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್

ಪ್ರೊಫೈಲ್: ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: F.No.14-5/2018 (DEB-I) ದಿನಾಂಕ: 14-08-2018, 25-10-2018 ರನ್ವಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು © 2021 ಕರಾಮುವಿ ಮೈಸೂರು. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.