ವಿವಿ ಬಗ್ಗೆ


ವಿಭಾಗಗಳು

ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ

​​ಶ್ರೀಮತಿ ಪವಿತ್ರ

ಹುದ್ದೆ: ​ಅತಿಥಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು

ಈ-ಮೇಲ್: sampavi08@gmail.com

ದೂರವಾಣಿ: 9739400079

ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ: ​ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ.,

ಪರಿಣಿತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ: ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ

ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: F.No.14-5/2018 (DEB-I) ದಿನಾಂಕ: 14-08-2018, 25-10-2018 ರನ್ವಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು © 2021 ಕರಾಮುವಿ ಮೈಸೂರು. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.