ವಿವಿ ಬಗ್ಗೆ


ವಿಭಾಗಗಳು

ಮೌಲ್ಯಗಳು

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಮಂಡಳಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ತನ್ನ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಿದೆ.

  • ಗುಣಮಟ್ಟ
  • ವೈವಿಧ್ಯತೆ
  • ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ

ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: F.No.14-5/2018 (DEB-I) ದಿನಾಂಕ: 14-08-2018, 25-10-2018 ರನ್ವಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು © 2021 ಕರಾಮುವಿ ಮೈಸೂರು. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.