ವಿವಿ ಬಗ್ಗೆ


ವಿಭಾಗಗಳು

​ವಾಣಿಜ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಭಾಗ

Dr. Mahesh. V.

Designation: Assistant Professor and Chairman

Email ID: maheshmcom69@gmail.com

Phone No: 9844667411

Qualification: M.Com, Ph.D,PGDHRM,

Area of Specialization: Accounting and Taxation

Profile: click here to view

​Dr. R. Chaya

Designation: Assistant Professor

Email ID: chayajkmanjunath@gmail.com

Phone No: 9980974834

Qualification: ​M.Com, M.Phil, Ph.D.

Area of Specialization: Cost Accounting

Profile: click here to view

​Smt Usha

Designation: Assistant Professor

Email ID:usharaghu.ur@gmail.com

Phone No: 9164012273

Qualification: ​​M.Com, M.B.A., PGDFM, (Ph.D).

Area of Specialization: Accounting and Taxation

Profile: click here to view

Dr.Sukanya R

Designation: Assistant Professor

Email ID: sukanyar_mes@yahoo.com

Phone No: 9945018092

Qualification: ​M.Com, M.Phil,PhD

Area of Specialization: Finance

Profile: click here to view

​Dr. Naveen. G. V.

Designation: Assitant Professor

Email ID: naveenvenki7@gmail.com

Phone No: 9945898244

Qualification: M.Com, M.Phil,

Area of Specialization: Human Resource Development and Business

Profile: click here to view

​​Sri.Shivakumar K.S

Designation: Assitant Professor

Email ID:

Phone No: 9844580688

Qualification: M.Com, M.Phil,

Area of Specialization: Banking

ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಯು.ಜಿ.ಸಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: F.No.14-5/2018 (DEB-I) ದಿನಾಂಕ: 14-08-2018, 25-10-2018 ರನ್ವಯ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದಿರುತ್ತದೆ

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯಗಳು © 2021 ಕರಾಮುವಿ ಮೈಸೂರು. ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.